کلاس ششمی ها بیشتر مطالب این وبلاگ مربوط به پایه ششم است. امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد. http://thesixthclasses.mihanblog.com 2017-08-23T04:41:56+01:00 text/html 2017-08-19T12:15:36+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده دانش آموزان بدون تکلیف http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniroshd.ir/wp-content/uploads/2013/08/homework.gif" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در تمامی کلاس های درس دانش آموزانی هستند که در انجام تکالیف خارج از کلاس خود کاهلی می کنند. در اینجا جدولی پیشنهادی قرار دادیم که میتوان برای تمامی دانش آموزان در نظر گرفت و به ارزیابی معلم از دانش آموز کمک می کند.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-12T23:58:25+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده شیوه نامه ثبت نام هشتمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی رشد http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303350834/n00248846_t.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به پیوست شیوه نامه ثبت نام هشتمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی رشد</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> به حضور ارسال می گردد. لذا مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی و شركت در جشنواره اقدامات لازم را مبذول فرمایید.</span></strong><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نكاتی پیرامون</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> هشتمین جشنواره تولید محتوای الكترونیكی:</span></strong><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1.</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> كلیه معلمان در سه مقطع تحصیلی، كاركنان اداری و دانشجو معلمان می توانند در این جشنواره شركت كنند.</span></strong></font><span lang="FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-08-07T03:41:31+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده شکسپیر http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8302820892/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B7_%DB%B3%DB%B0_%DB%B0%DB%B0.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-04T02:10:47+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده مدل های مختلف چیدمان کلاس http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/272 <font face="Mihan-Koodak" size="3">در این پست مدل های مختلفی از چیدمانی که می توان در تدریس به کار برد قرار دارد.</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8302539850/photo_2017_08_04_11_08_51.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-29T09:48:54+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtn7q4amWVehVOyNKEQunYx_iCBUZi40tbP_g7D5lyjmtnCiT2" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#843C0C;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #843C0C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000">ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق<o:p></o:p></span></b></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;">ﺗﻔﮑﺮ، ﻋﻤﻠﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در ذﻫﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ذﻫﻨﯽ را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮس، ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از روش ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ، ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.</span></div></span></div> text/html 2017-07-22T12:17:39+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده ساختار زمین http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7549148709/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ساختار زمین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شامل سه لایه ی اصلی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87" title="پوسته"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">پوسته</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87" title="گوشته"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">گوشته</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="هسته زمین"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">هسته</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و لایه‌های غیراصلی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C" title="پوسته قاره‌ای"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">پوسته</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: black;">ی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">قاره‌ای</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C" title="پوسته اقیانوسی"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">پوسته</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: black;">ی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">اقیانوسی</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87" title="سنگ‌کره"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">سنگ‌کره</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1" title="استنوسفر"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">سست‌کره</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">، گوشته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;">ی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بالایی، گوشته</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;">ی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پایینی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C" title="هسته درونی"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">هسته درونی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C" title="هسته بیرونی"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">هسته بیرونی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">پوسته بیرونی‌ترین لایه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: black;">ی </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">زمین است و بیشتر از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86" title="اکسیژن"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">اکسیژن</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86" title="سیلیکون"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">سیلیکون</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">ساخته‌شده و تنها جایی است که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="زندگی"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">زندگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">بر روی آن شناخته شده‌است. گوشته بزرگ‌ترین و پهناورترین لایه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: black;">ٔ</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;"> زمین است و از سنگ‌های نیمه‌جامد بسیار نرم و چگال و بیشتر از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86" title="آهن"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">آهن</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85" title="منیزیم"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">منیزیم</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">ساخته شده‌است. سنگ‌کره بخش سفت و سخت زمین و به حالت جامد است و تمام سطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="زمین"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">کره</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: black;">ی </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">زمین</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">از بالای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA" title="کوه اورست"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">کوه اورست</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">تا انتهای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7" title="درازگودال ماریانا"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">درازگودال ماریانا</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">را می‌پوشاند و از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="کانی"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">کانی‌ها</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">ساخته شده‌است. سنگ‌کره همیشه به آرامی در حال حرکت است و به بشقاب‌های زمین‌ساختی تکه‌تکه شده‌است.&nbsp;</span></p></div> text/html 2017-07-14T02:58:54+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده صبح آدینه http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8150087500/454363.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-13T01:26:40+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده مجموعه 117 داستان http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300390926/Short_Story_for_Children.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در این قسمت یک فایل شامل 117 داستان زیبا و شرین برای شما قرار می دهم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">امیدوارم دانلود کرده و از مطالعه آن لذت ببرید.</font></div> text/html 2017-07-09T01:27:06+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده راهننمای تدریس علوم پایه ششم فصل دوم و سوم http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300016684/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">راهنمای تدریس علوم پایه ششم ابتدایی&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فصل دوم و سوم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شامل بیشتر بدانید و پاسخ تمرینات</font></div> text/html 2017-07-06T11:23:28+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده ازمون آخر ضمن خدمت واژه های آسمانی http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/266 <font face="Mihan-Koodak" size="3">خبر فوری</font><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299797918/1289148.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">به دلیل اختلال بوجود آمده در سایت رایادرس زمان آزمون آخر ضمن خدمت واژه های آسمانی مجددا تعیین و از طریق سایت ltms.medu.ir اطلاع رسانی خواهد شد.</font></div></div> text/html 2017-07-03T12:01:56+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده نمونه سوالات ازمون سوم واژه های اسمانی http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/265 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299523650/Untitled1.png" alt=""></div> text/html 2017-06-28T04:07:09+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده آموزش ساخت حلقه تخم مرغ http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/264 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292482434/halghe_tokhmemorgh_rangi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(67, 74, 84); font-family: BYekan; font-size: 14px; text-align: start;">این حلقه تخم مرغ رنگی بسیار زیبا مناسب برای تزیینات عید نوروز ، عید پاک ، تولد ، آویز در اتاق و … است<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(67, 74, 84); font-family: BYekan; font-size: 14px; text-align: start;">برای ساخت به حلقه ساده ،روبان رنگی ، تخم مرغ های رنگی پلاستیکی در اندازه های مختلف و چسب نیاز دارید ( میتوانید از پوسته تخم مرغ رنگ شده هم برای این تزیین استفاده کنید )<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">.</span></p></div> text/html 2017-06-25T15:37:22+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده نمونه سوال ضمن خدمت واژه های آسمانی http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b>نمونه سوال ازمون دوم ضمن خدمت واژه های آسمانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298867468/1.png" alt=""></div> text/html 2017-06-25T15:01:55+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده عید فطر http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298865184/toptoop_ir_5_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-06-20T23:56:51+01:00 thesixthclasses.mihanblog.com ارکیده داستانی از مثنوی معنوی: صوفی و خرش http://thesixthclasses.mihanblog.com/post/261 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aftab.ir/lifestyle/images/82d019cf79ea28a15e86ba75a50eb2ee.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;">بشنوید ای دوستان این داستان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود حقیقت نقد حال ماست آن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Koodak&quot;">روزی بود و روزگاری در زمانهای پیش یک صوفی سوار بر الاغ به خانقاه رسید و از راهی دراز آمده و خسته بود و تصمیم گرفت که شب را در آن جا بگذراند پس خرش را به اصطبل برد و به دست مردی که مسئول نگهداری از مرکب ها بود سپرد و به او سفارش کرد که مواظب خرش باشد.<o:p></o:p></span></p>