کلاس ششمی ها
بالا بردن کیفیت اموزشی
درباره وبلاگ


بیشتر مطالب این وبلاگ مربوط به پایه ششم است. امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد.

مدیر وبلاگ : ارکیده
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در رابطه با تعطیلات زمستانی مدارس و آغاز مدارس در شهریور ماه چیست؟

شنبه هفتم مردادماه سال 1396 :: نویسنده : ارکیده

ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

ﺗﻔﮑﺮ، ﻋﻤﻠﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در ذﻫﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ذﻫﻨﯽ را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮس، ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از روش ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ، ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق (ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ، روش ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق) ﺷﯿﻮﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، راه ﺣﻠﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ  ﺧﻠﻖﻣﯽ ﮔﺮدد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. روش ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ:

1. ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق: ﺷﯿﻮه ای از ﺗﻔﮑﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2. ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ:  ﺗﻔﮑﺮی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎل ورودی، ﭘﺮدازش،ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

3. ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﮑﻮس:  ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

 4.  ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺧﻠﻖ ارزش، ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

5. ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ: ﺟﺪاﮐﺮدن اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﮑﺮﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ.

6. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺴﻢ، ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﻫﻨﯽ روی اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ.

7. ﺗﻔﮑﺮ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ: ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

8. ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎب: ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

9. ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای: ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.

10. ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻄﯽ: ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮏ ﻗﺪم ازنقطه ای ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

11. ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻄﺤﯽ: ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﻄﻪای را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

12. ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺠﻤﯽ: ﻓﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﯾﮏ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ را ﺑﻪ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﯾﺎﺑﺪ از زاوﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.

13. ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮاﺣﺠﻤﯽ: ﻓﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺪرت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺎری زﻣﺎن ﺧﻮد و زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد. ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

14. ﺗﻔﮑﺮ ارزﺷﯽ: ﻓﮑﺮ ارزﺷﯽ  ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ.

15. ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ: ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ) ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻏﻤﺎض ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آورده ﺷﺪ.

16. ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ: داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ذﻫﻦ ﺧﻮب و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ روش ﺧﻮب و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻨﻄﻖ درﺳﺖ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ.

 17. ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺎزی: در ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺎزی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ، ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ درﺳﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯿﻔﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.   

18.  ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد :1- ﺑﺮرﺳﯽ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 2- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﯾﻦ  راه ﺣﻞ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ اﺑﺪاع راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻔﮑـ ﺮ واﮔﺮا  ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﮑﺎر ﻓﺮد درﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاد راﻫﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ(ﻫﻠﯿﮕﺎرد ،1983  ،ص 54 ). 

ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳـﺖ  ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﯿﻮه ای از ﺗﻔﮑـﺮ واﮔـﺮا ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻢ ارز ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ  ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﻀﺎد و ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ آن دو ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻢ  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ  ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻻﺟـﺮم ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻟﮑﻦ در اﻣﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ  ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا1 و در اﻣـﺮ ﻫـﻮش  ﺗﻔﮑـﺮ ﻫﻤﮕـﺮا  2 ﻏﺎﻟـﺐ  اﺳﺖ. در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮﻓـﻖ از ﺗﻔﮑـﺮ ﻫﻤﮕـﺮا و واﮔـﺮا وﺟـﻮد دارد( ﺑﺮوﻧن 1370،ص 82).  

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق، ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ارزاﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻮﻓﺎﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. از ﻋﻠﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن و ﺗﻼش در ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق، اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎیﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺗﻮان روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد.

نوع مطلب : مطالب اموزشی، 
برچسب ها : خلاقیت، اموزش خلاقیت، شیوه های تفکر خلاق، خلاقیت و آموزش،
لینک های مرتبط : شش مهارت_کلیدی برای یک معلم_موفق، قدرت جادویی پرسیدن، انواع تکالیف، ویژگی های دانش آموزان تیزهوش با اختلال یادگیری، "چپ دستی و راستی چه تاثیری در اختلالات ویژه یادگیری دارد؟"، نکاتی برای یادگیری موثر ریاضیات، راهکار‌‌های ایجاد نشاط برای دانش‌آموزان، بیش فعالی، جدول عدد نویسی، چطور حفظ واژگان حافظه را تقویت می‌كند؟، « چگونه می توانیم زمینه های یادگیری خلاق را فراهم آوریم؟»،
جمعه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1397 07:37 بعد از ظهر
получить займ без отказа
микрозаймы на карту круглосуточно
кредит без паспорта онлайн
круглосуточный онлайн кредит на карту
гроши онлайн на карточку
микрокредит онлайн украина
оформить кредит онлайн срочно
دوشنبه دهم اردیبهشتماه سال 1397 11:52 بعد از ظهر
резинки для фитнеса купить киев
заказать фитнес резинки одесса
резинки для фитнеса ширина 2 см
купить резинки для тренировок
резинка для фитнеса цена
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 07:06 قبل از ظهر

Thanks a lot! Quite a lot of tips.

how can i order viagra online how can i order viagra online buy viagra forum is it legal to buy viagra buying cheap viagra online buy viagra super active buy sildenafil online cheap best site to buy viagra cheap generic sildenafil buy uk viagra
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 10:50 بعد از ظهر

You revealed that very well!
cialis prezzo al pubblico cialis sans ordonnance cialis australia org cialis pills in singapore cialis cuantos mg hay cialis per paypa the best site cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho cialis generic cialis coupons printable
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 08:41 بعد از ظهر

Reliable advice. Kudos.
costo in farmacia cialis cialis savings card cialis kaufen bankberweisung cialis sale online 5 mg cialis pharmacie en ligne ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic wow look it cialis mexico generic cialis soft gels when can i take another cialis
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 02:15 قبل از ظهر

Terrific information. Thank you!
cialis daily cialis kaufen cialis reviews generico cialis mexico cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg schweiz cialis cuantos mg hay rx cialis para comprar miglior cialis generico click now cialis from canada
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 05:23 قبل از ظهر
I am not sure where you're getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent info I was looking for this
info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :