کلاس ششمی ها
بالا بردن کیفیت اموزشی
درباره وبلاگ


بیشتر مطالب این وبلاگ مربوط به پایه ششم است. امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد.

مدیر وبلاگ : ارکیده
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در رابطه با تعطیلات زمستانی مدارس و آغاز مدارس در شهریور ماه چیست؟

دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 :: نویسنده : ارکیده

کلام معصومین

آن کس که ادبش بیشتراست نزدخداگرامی تراست. امام جواد(ع)

آن کس که خداانیس اوست تنهانمی ماندوبه وحشت نمی افتد.پیامبر(ص)

آن کس که رازخویش بپوشد،زمام اختیارش به دست خودش خواهدبود. امام علی(ع)

آن لحظه ای كه زن درخانه خودمی ماندوبه امورزندگی وتربیت فرزند می پردازد به خدانزدیكتراست.حضرت فاطمه(س)

آنچه ازعلم بهتراست تجربه است.امام علی(ع)

دوست هرکس خرداوودشمنش نادانی اوست. امام علی(ع)

آن کس که ادبش بیشتراست نزدخداگرامی تراست. امام جواد(ع)

آن کس که خداانیس اوست تنهانمی ماندوبه وحشت نمی افتد.پیامبر(ص)

آن کس که رازخویش بپوشد،زمام اختیارش به دست خودش خواهدبود. امام علی(ع)

آن لحظه ای كه زن درخانه خودمی ماندوبه امورزندگی وتربیت فرزند می پردازد به خدانزدیكتراست.حضرت فاطمه(س)

آنچه ازعلم بهتراست تجربه است.امام علی(ع)

دوست هرکس خرداوودشمنش نادانی اوست. امام علی(ع)

آنکس که ادبش بیشتراست نزدخداگرامی تراست.امام جواد(ع)

آنکس که ازروزگارتجربه آموخت هرگزفریب جهانیان رانخواهدخورد. امام حسن(ع)

آنگاه كه فقیرونیازمندشدیدباخداوندبه وسیله  صدقه تجارت كنید. امام علی(ع)

احترام گذاشتن به مسلمانان موسفیدازجمله تجلیل خداست.پیامبر(ص)

احترام نهادن به سالمندمسلمان احترام به خداونداست. حضرت محمد(ص)

احدی ازصراط عبورنکند،مگرآنکس که علی(ع)برای اواجازه عبورنوشته باشد.حضرت محمد(ص)

ارزش دانشمندازدیگران زیادترباشد.امام صادق (ع)

ارزش هرکس به قدرهمت اوست. امام علی(ع)

ازبهترین كارها گرسنه ای را سیركردن است. حضرت محمد (ص)ازقرض بپرهیزیدکه غم شب وذلت روزاست.پیامبر(ص)

ازخشم وغضب بپرهیز،زیراغضب شخص را به مذلت پوزش طلبیدن وادارمی سازد. امام صادق (ع)

ازکسانی مباش که ازگناه دیگران ترسناکندوازعاقبت گناه خودغافل. امام حسین(ع)

ازکسی که می ترسی دست ردبرسینه ات بزندچیزی مخواه. امام صادق(ع)

ازمانیست كسی كه دنیای خودرابرای آخرت وآخرت رابرای دنیاترك نماید.امام سجاد(ع)

ازهمه مردم گرسنه تركسی است كه درپی دانش می رود. حضرت محمد(ص)

اعتمادبه خداوندبهای هرچیزگرانبهاونردبان هرامربلندمرتبه ای است. امام جواد(ع)

اگرنعمت خدابرتوباریدن گرفت واجب است كه برخانواده نان خورت گشایش بدهی. امام رضا(ع)

التماس به خدا (شجاعت)است،اگربرآورده شود(حاجت)است واگربرآورده نشود،حکمت است. امام علی(ع)

التماس به خلق (شرمندگی)است،اگربرآورده شود(منت)است واگربرآورده نشود (ذلت) است. امام علی(ع)

امیدوآرزوبخشی است برای پیرودین من.واگرامیدنمی بودهیچ مادری فرزندخودراشیرنمی دادوهیچ باغبانی درختی نمی کاشت. حضرت محمد(ص)

اندیشمندبودن تنها به هنگام خشم معلوم می شود. امام حسین (ع)

با پدرانتان خوش رفتار باشید تا فرزندانتان با شما خوش رفتار ی کننند. امام صادق (ع)

بادشمن دانامشورت كن ولی ازرای دوست نادان اجتناب نما. امام علی(ع)

بادلی پاک ازخدابخواهیدکه به شماتوفیق روزه داری وتلاوت قرآن عطافرمایند.حضرت محمد(ص)

باگذشت ترین مردم کسی است که درزمان قدرت گذشت کند. امام حسین (ع)

بالاترین ارزش برای انسان این است که راهی به شناخت خویش پیداکند. امام علی(ع)

بامهدی ما حجت ها گسسته شوداوست پایان بخش امامت،نجات دهنده امت،غایت نوروبنیان امور. امام علی(ع)

باهمسایگان نیكی كن تامسلمان باشی. پیامبر(ص)

بپرهیزازگناه كردن آشكاركه از سخت ترین بزهكاریهابه شمارمی رود. امام علی(ع)

بخشنده باش اما ولخرج نباش. امام علی(ع)

بخشنده ترین مردم اناند که عطا کنند.به کسانی که امید بخشش از ایشان نداشته باشند .امام حسین (ع)

بدترین خوراکیها خوردن ستمکارانه مال یتیم است حضرت محمد(ص)

برآرزوهاتکیه مکن که این شیوه ابله هان است. امام علی(ع)

برای افرادنجیب زشت ترازدروغگویی چیزی نیست. امام حسین(ع)

برای هیچ نعمتی بهترزنعمت فرمانبرداری خداشادنشو.امام حسین(ع)

بردباری زینت است ،وفاجوانمردی است وخویشتنداری نعمت.امام حسن(ع)

برشمابادگذشت؛زیراگذشت عزت بنده رابیفزاید.ازیکدیگربگذریدتاخداشماراعزیزکند. پیامبر(ص)

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس كه بی‌وفاست امام علی(ع)

بكوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می خواهی دائم در آن زندگی كنی. امام علی(ع)

بلای ادمی درزبان اوست. امام علی(ع)

بنده طعم ایمان رانمی چشدمگر اینکه دروغ چه شوخی و چه جدی اش را ترک کند . امام علی(ع)

به آنچه امیدی به آن نداری ، امیدوارتر باش. حضرت محمد(ص)

به سلاح پیامبران مجهزشویدکه همانادعاست. امام رضا(ع)

بهترین جوانان کسانی هستندکه دراخلاق ورفتارشان مثل پیرمردان باشندوبدترین پیرمردان کسانی هستندکه به جوانان شبیه گردند.امام صادق (ع)

پایه های کفرچهارچیزاست:رغبت(دلبستگی به دنیاوشهوات نفسانی).رهبت(ترس ازدست رفتن دنیاوترک جهادوزکات). ناخرسندی(ازقضاوقدرخداوتقسیم روزی او). غضب. پیامبر(ص)

پرهیزسرسلسله داروهاست ومعده لانه بیماریها. امام موسی کاظم(ع)

پرهیزكنیدازخشم كه اول آن دیوانگی وآخرش پشیمانی است. امام علی(ع)
قیمت و ارزش هر كس به اندازه كاری است كه به خوبی می تواند انجام دهد.(
امام علی(ع)
بكوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می خواهی دائم در آن زندگی كنی.
امام علی(ع)

پوزش وعذرخواهی دلیل خردمندی است. امام علی(ع)

پیروزی، به دور اندیشی و محكم كاری است. امام علی(ع)

پیش ازتصمیم مشورت كن وپیش ازاقدام ،بیندیش. امام علی(ع)

تنهابودن بهترازرفیق بدداشتن است. امام علی(ع)

توانگری به ثروت زیادنیست،به بی نیازی قلب است. حضرت محمد(ص)

توکل داشتن از نیرومندی یقین است. امام علی(ع)

چون به یکدیگربرخوردیدباسلام ومصافحه(دست دادن)برخوردوچون ازیکدیگرجداشوید،باآمرزش خواهی جداشوید.پیامبر

چه بسیارندبرادران درکنارکاسه ها وچه اندک اندبه هنگام حوادث روزگار. امام علی(ع)

خاموشی دری ازدرهای حکمت است.امام رضا(ع)

خداازکسی که باقسم وسوگندخوردنش کالای خودرابه فروش برساندنفرت دارد.امام صادق(ع)

خداوند هیچ نبی یا وصی نفرستاد مگر اینکه سخاوتمند بود.امام  موسی کاظم(ع)

خداوندروزه راواجب کردتابدین وسیله داراوندارمساوی گردند. امام صادق (ع)

خطایی كه توراپشیمان وفروتن كندبهترازثوابی است كه توراسركش وخودبین سازد.امام علی(ع)

خنده بی مورد،ازنادانی است. امام حسین (ع)

خوش اخلاقی

نقشه 25گنج بزرگ دنیا  اززبان امام صادق(ع):1-بهشت راجستجوکردن پس آن رادربخشندگی وجوانمردی یافتم .2-تندرستی ورستگاری راجستجونمودم پس آن را درگوشه گیری (مثبت وسازنده)یافتم. 3-سنگینی ترازوی اعمال راجستجونمودم پس آنرادرگواهی به یگانگی خداورسالت حصرت  محمد(ص)یافتم.4-سرعت درورودبه بهشت راجستجونمودم ،پس آن رادرکارخالصانه برای خدایافتم. 5-دوست داشتن مرگ راجستجونمودم،پس آنرادرپیش فرستادن ثروت(انفاق)برای خشنودی خدایافتم. 6-شیرینی عبادت راجستجونمودم،پس آنرادرترک گناه یافتم. 7-رقت(نرمی)قلب راجستجونمودم ،پس آنرادرگرسنگی وتشنگی (روزه)یافتم. 8-روشنی قلب راجستجونمودم ،پس آنرادراندیشیدن وگریستن یافتم. 9-و(آسانی)عبوربرصراط راجستجونمودم،پس آنرادرصدقه یافتم. 10-روشنی رخسارراجستجونمودم،پس آنرادرنمازشب یافتم. 11-فضیلت جهادراجستجونمودم ،پس آنرادربدست آوردن هزینه زن وفرزندم یافتم. 12-دوستی خداراجستجونمودم،پس آنرادردشمنی باگنهکاران یافتم. 13-سروری وبزرگی راجستجونمودم،پس آنرادرخیرخواهی برای بندگان خدایافتم. 14-آسایش قلب راجستجونمودم،پس آنرادرکمی ثروت یافتم. 15-کارهای پرارزش راجستجونمودم،پس آنرادرشکیبایی یافتم. 16-بلندی قدروحسب راجستجونمودم،پس آنرادردانش یافتم. 17-عبادت راجستجونمودم،پس آنرادرپرهیزکاری یافتم. 18-آسایش راجستجونمودم،پس آنرادرپارسایی یافتم. 19-برتری وبزرگواری راجستجونمودم،پس آنرادرفروتنی یافتم. 20-عزت(ارجمندی)راجستجونمودم،پس آنرادرراستی ودرستی یافتم. 21-نرمی وفروتنی راجستجونمودم،پس آنرادرروزه یافتم. 22-توانگری راجستجونمودم،پس آنرادرقناعت یافتم. 23-آرامش وهمدمی راجستجونمودمن،پس آنرادرخواندن قرآن یافتم. 24-همراهی وگفتگوی بامردم راجستجونمودم،پس آنرادرخوشخویی یافتم. 25-خوشنودی خدای تعالی راجستجونمودم،پس آنرادرنیکی به پدرومادریافتم. منبع:مستدرک الوسائل-جلد12-صفحات 173و174.

نوع مطلب : قرآن ششم، هدیه های آسمان ششم، 
برچسب ها : کلام معصوممین، احادیث، کلام بزرگان،
لینک های مرتبط :
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 05:43 قبل از ظهر

Reliable content. Thank you!
buy viagra internet viagra online pharmacy viagra buy generic viagra online sildenafil buy online online order for viagra buy female viagra online where to buy viagra without a prescription buy viagra alternative where can i buy real viagra get a viagra prescription online
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 06:29 بعد از ظهر

Fine data. Appreciate it!
cialis from canada bulk cialis safe dosage for cialis cialis tadalafil cialis generico postepay precios cialis peru cost of cialis per pill only best offers cialis use prix de cialis cialis rezeptfrei sterreich
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 12:55 قبل از ظهر

You said it perfectly..
dose size of cialis canadian drugs generic cialis cialis 05 generic cialis pill online when can i take another cialis cialis kaufen wo cialis patentablauf in deutschland cialis uk cialis australian price cialis 5 mg
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 02:32 بعد از ظهر
I've been surfing on-line greater than three hours
these days, yet I by no means found any interesting article like yours.
It's beautiful worth sufficient for me. In my
opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the internet
shall be much more helpful than ever before.
یکشنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1396 02:41 بعد از ظهر
درسته مطالب خوبی هست دستتون دردر نکنه اما کاش مال درسهارو مینوشتین
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 08:58 بعد از ظهر
سلام حیف شما دوستان که از امکانات بی نظر و رایگان ما بی بهره بمانید
دوستان قبل از هر چیزی از دموی سیستم و سایت تست سایت ساز ما دیدن فرمایید و اگر مابل بودید ما در خدم تشما هستیم کاملا رایگان و ابدی و همیشگی

دموی سیستم: http://weab.ir/test


سایتــ ســاز ویبــ ابزاری است كه شما را قادر می‌ سازد در هر سطحی از دانش كامپیوتری باشید برای خود یک پایگاه اینترنتی راه اندازی کنید. علاوه بر سادگی كار با آن، سایت تولید شده دارای قابلیت های پیچیده و حرفه ا‌ی بی شماری است كه پس از عضویت با چند کلیک آماده استفاده می‌شوند

http://weab.ir/

ویبـــــ | سـایتــــ ســـازی پیشــــرو و متفـاوتــ
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 08:40 بعد از ظهر
سلام
دوستان قبل از هر چیزی از دموی سیستم و سایت تست سایت ساز ما دیدن فرمایید و اگر مابل بودید ما در خدم تشما هستیم کاملا رایگان و ابدی و همیشگی

دموی سیستم: http://weab.ir/test


سایتــ ســاز ویبــ ابزاری است كه شما را قادر می‌ سازد در هر سطحی از دانش كامپیوتری باشید برای خود یک پایگاه اینترنتی راه اندازی کنید. علاوه بر سادگی كار با آن، سایت تولید شده دارای قابلیت های پیچیده و حرفه ا‌ی بی شماری است كه پس از عضویت با چند کلیک آماده استفاده می‌شوند

http://weab.ir/

ویبـــــ | سـایتــــ ســـازی پیشــــرو و متفـاوتــ
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :