تبلیغات
کلاس ششمی ها - 10 نکته برای آرام کردن کلاس درس
 
کلاس ششمی ها
بالا بردن کیفیت اموزشی
درباره وبلاگ


بیشتر مطالب این وبلاگ مربوط به پایه ششم است. امیدوارم از مطالب این وبلاگ خوشتون بیاد.

مدیر وبلاگ : ارکیده
نویسندگان
نظرسنجی
آیا در مدرسه شما زنگ ورزش معلم ورزش برای کار با دانش آموزان حضور دارد؟

جمعه نوزدهم آذرماه سال 1395 :: نویسنده : ارکیده
10ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و آرام ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان
1- در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ. در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ. ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ، ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ. 

2- ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺸﯿﺪ. ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. 
3- از ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آرام و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد از ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد. 
4- ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﺪ. ﺳﺆاﻟﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎیﺳﺆال ﺧﻮد ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ زﺑﺎن آورﯾﺪ. آن ﮔﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. 
5- ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪای آرام ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
6- اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ، ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.  
7-درس ﺧﻮد را ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.  
8- اﻫﺪاف درس را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
9- ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺷﺮوع ﮐﻼس را ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﭙﻨﺪارﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روی ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﺟﺰء رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﺪ.  
10- ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺬاب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درس را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺪاﯾﯽ آرام ، ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ " آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ "، آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
نوع مطلب : مطالب اموزشی، 
برچسب ها : کلاس داری، آرام کردن کلاس، شروع کلاس درس،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و یکم آذرماه سال 1395 12:41 قبل از ظهر
عالی
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
شنبه بیستم آذرماه سال 1395 12:08 بعد از ظهر
عالی بود ممنون
-----------------
ارسال شده توسط ربات ارسال نظر Yo Blog Spammer
yospammer.tk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :